Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Ασφαλείας διέπει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία the research hive επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς και κοινωνικές έρευνες που διενεργεί για λογαριασμό Πελατών της.

Η Πολιτική Ασφαλείας της εταιρείας έχει αναθεωρηθεί, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού 2016/679/της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation), με στόχο να εξασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας & προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Συλλογή Δεδομένων

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με διάφορες μεθόδους αλλά πάντα με την συναίνεσή σας.
Ειδικότερα η εταιρεία μας συλλέγει, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της έρευνας που διενεργεί), τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα :

 • Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές συνήθειες
 • Δεδομένα που αφορούν σε καταναλωτικές συνήθειες
 • Δεδομένα που αφορούν σε ιδεολογικές / φιλοσοφικές πεποιθήσεις
 • Φωτογραφικό υλικό, ηχητικά αρχεία και βίντεο (σε online ποσοτικές & ποιοτικές έρευνες)

2. Χρόνος Τήρησης των Δεδομένων σε Ταυτοποιήσιμη Μορφή

2.1 Ποσοτικές Έρευνες Αγοράς

Η εταιρεία (για τη διεξαγωγή των ποσοτικών ερευνών, οι οποίες λαμβάνονται από τον ερευνητή με τη μέθοδο των προσωπικών / τηλεφωνικών συνεντεύξεων) διατηρεί τα δεδομένα σας σε προσωποποιημένη μορφή και τα τηρεί στη μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας. Τα προσωπικά σας δεδομένα, το αργότερο μετά την παρέλευση τριών μηνών, γίνονται ανώνυμα με αποτέλεσμα να είναι πλέον αδύνατη η ταυτοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων με τα δεδομένα της έρευνας.

Ενώ, για τη διεξαγωγή των online ποσοτικών ερευνών (μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων απευθείας από εσάς - χωρίς τη συμμετοχή του ερευνητή), εφόσον έχετε συναινέσει να συμμετέχετε σε online έρευνες αγοράς, η εταιρεία τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τρία έτη. Επίσης, μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς.

2.2 Ποιοτικές Έρευνες Αγοράς

Η εταιρεία τηρεί προσωπικά δεδομένα (στοιχεία ταυτότητας και καταναλωτικές συνήθειες) των προσώπων που συναινούν να συμμετέχουν σε ποιοτικές έρευνες αγοράς (Focus Groups/ IDIs) για τρία έτη, σε ασφαλές αρχείο, στο local server της εταιρείας (με αυτόματο backup και προστασία με κρυπτογραφημένο κωδικό ασφαλείας), όπου πρόσβαση έχουν μόνο ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας και οι επόπτες των ερευνών. Επίσης, μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς. Ενώ, για τη διεξαγωγή των online ποιοτικών ερευνών (συμμετοχή σε online ομαδικές συζητήσεις/συνεντεύξεις), εφόσον έχετε συναινέσει να συμμετέχετε σε online έρευνες αγοράς, η εταιρεία τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας, για τρία έτη. Επίσης, μετά το πέρας της τριετίας ζητάμε εκ νέου την συναίνεσή σας καθώς και επικαιροποίηση των δεδομένων σας προκειμένου να συνεχίσουμε να τα τηρούμε για τους ίδιους πάντα σκοπούς.

3. Δικαιώματα

Για όσο χρόνο η εταιρεία μας τηρεί τα δεδομένα σας (σε ταυτοποιήσιμη μορφή) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.
 • Δικαίωμα γνωστοποίησης των δεδομένων σας. Εφόσον είστε χρήστης/μέλος της online πλατφόρμας υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία γνωστοποίησης όλων των δεδομένων που σας αφορούν. Ενώ στην περίπτωση όσων απλώς συμμετέχουν σε έρευνες (με λήψη συνέντευξης από τον ερευνητή) η γνωστοποίηση των δεδομένων θα γίνεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την γνωστοποίησή της στην εταιρεία.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 15 ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Το δικαίωμα αυτό αφορά μόνο τα μέλη του panel των οποίων τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται, με την συναίνεσή τους, για σκοπούς ποιοτικής & online ποσοτικής έρευνας αγοράς για τρία το πολύ έτη.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας ή μη σύννομης επεξεργασίας τους.

H άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας : Κατόπιν Αίτησης στην εταιρεία.
 • Δικαίωμα γνωστοποίησης των δεδομένων σας : Εφόσον είστε χρήστης/μέλος της online πλατφόρμας είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα όποτε το ζητήσετε. Ενώ στην περίπτωση όσων απλώς συμμετέχουν σε έρευνες, θα χρειαστεί να υποβάλλετε αίτηση στην εταιρεία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας : Κατόπιν Αίτησης στην εταιρεία.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας : Κατόπιν Αίτησης στην εταιρεία (ή κατόπιν αυτοματοποιημένης εντολής που θα έχετε τη δυνατότητα να την υποβάλετε εντός της πλατφόρμας, εφόσον είστε μέλη της)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. : Κατόπιν Αίτησης στην εταιρεία.
 • Σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνούμε μαζί σας προς επιβεβαίωση του αιτήματος (τηλέφωνο εταιρείας 2106400330) ενώ τα διαθέσιμα email για την αποστολή του σχετικού αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας Γρίβα Βάσω, είναι: info@hivelive.gr ή info@theresearchhive.gr

4. Διαβίβαση Δεδομένων σε Τρίτους

Η εταιρεία μας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στον Πελάτη με την δική σας συναίνεση και αφού ενημερωθείτε για το χρόνο που πρόκειται να τηρήσει τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή καθώς και για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν. Στην περίπτωση λοιπόν που τυχόν έχουν διαβιβαστεί, κατόπιν συναινέσεώς σας, δεδομένα σας στον Πελάτη, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε αυτόν και για όσο χρόνο τα τηρεί. Επιπροσθέτως, η εταιρεία εξασφαλίζει προηγουμένως, κατόπιν σύναψης συμφωνίας με τον πελάτη, την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας τα οποία μεταβιβάζονται.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει, επίσης, προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους εντός ή εκτός ΕΕ για σκοπούς επεξεργασίας. Όταν, κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, συνάπτει με αυτούς σύμβαση με περιεχόμενο τους πρότυπους συμβατικούς όρους που έχει καταρτίσει η ΕΕ για τον σκοπό αυτό για την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

5. Μέτρα Ασφαλείας

Η συλλογή των δεδομένων των ερευνών πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της εταιρείας hivelive.gr. Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ανωνυμίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ειδικότερα η εταιρεία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα τεχνικά μέσα για την ασφάλεια του δικτύου και των προσωπικών δεδομένων:

 • Firewall (‘τείχος προστασίας’ του δικτύου από εξωτερικές επιθέσεις).
 • SSL encryption protocols (κρυπτογράφηση επικοινωνίας ανάμεσα σε browser πρόσβασης του χρήστη και του Server της εταιρείας). Αφορά το σύνολο των δεδομένων που αποστέλλονται από τους χρήστες (ερευνητές/ερωτώμενοι) είτε μέσω web είτε μέσω mobile (tablet/smartphone ) συσκευής.
 • Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης. Αφορά τους χρήστες/μέλη της online πλατφόρμας.
 • Κρυπτογράφηση των αρχείων των δίσκων του συνολικού εξοπλισμού της εταιρείας (local server/laptops/desktops).
 • Ανωνυμοποίηση προσωπικών δεδομένων (τα δεδομένα αμέσως μετά από τον απαραίτητο χρόνο ελέγχων και ανάλυσης των στοιχείων καθίστανται ανώνυμα και μη ταυτοποιήσιμα με τα δεδομένα της έρευνας). Η διαδικασία της Ανωνυμοποίησης ορίζεται από την εποπτική αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως η πιο ενδεδειγμένη και ασφαλής τεχνική προστασίας των δεδομένων.
 • Backup αρχείων έργων από τον Server σε Backup Tapes κάθε μέρα και 1 φορά την εβδομάδα συνολικό backup μεταφέρεται σε τρίτο εξωτερικό δίσκο.

Η εταιρία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα οργανωτικά μέσα για την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας των συστημάτων:

 • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας hivelive.gr, έχει σχεδιαστεί με βάση την τελευταία τεχνολογία και με ειδική φροντίδα σε ότι αφορά την απόδοση και την αποτελεσματικότητά του, όπως επίσης και σε ότι αφορά θέματα ασφαλείας
 • Σε ότι αφορά το λογισμικό και την επικοινωνία του με τον server όπου και αποθηκεύονται τα συλλεγόμενα στοιχεία, η διαδικασία κρυπτογράφησης γίνεται μέσω πρωτοκόλλου SSL και σε όλα τα στοιχεία που κατηγοριοποιούνται ως απόρρητα γίνεται κρυπτογράφηση για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Αναφορικά με το server, όλες οι απαραίτητες δραστηριότητες έχουν ενισχυθεί για την καλύτερη ασφάλεια και των στοιχείων αλλά και της λειτουργίας | των εντολών που αποθηκεύονται στο server
 • Τη διαχείριση του server διασφαλίζει έμπειρος IT, με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας

Ειδικότερα, οι εξατομικευμένες λειτουργίες που έχουν ενισχυθεί για τη διασφάλιση των παραπάνω περιλαμβάνουν:

I. Ασφάλεια Δικτύου

 • Ενεργοποίηση firewall για την προστασία των στοιχείων του χρήστη.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή κυλιόμενων κωδικών πρόσβασης.

II. Ασφάλεια Server

 • Όλα τα λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές για τη λειτουργία του hivelive.gr, είναι εγκατεστημένες σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές και ενημερώνονται και τροποποιούνται (εάν είναι απαραίτητο) σε μηνιαία βάση
 • Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν: εγκατάσταση και ενημέρωση μέτρων ασφαλείας σε πολλαπλά επίπεδα (σε ότι αφορά τα μηχανήματα και το firewall του λογισμικού - λογισμικό που προλαμβάνει και προστατεύει από ανεπιθύμητες εισβολές στο σύστημα με την εγκατάσταση κακόβουλων προγραμμάτων) χρησιμοποιώντας εξελιγμένα συστήματα λογισμικού.

III. Προστασία χρήστη

 • Προστασία αποθηκευμένων στοιχείων του χρήστη.
 • Κρυπτογράφηση στοιχείων που μεταφέρονται μέσω Internet.
 • Ανωνυμοποίηση των στοιχείων για όσο διάστημα είναι ανενεργά εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

IV. Ενισχυμένα μέτρα ελέγχου πρόσβασης

 • Περιορισμένη πρόσβαση σε δεδομένα (μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό και μόνο για όσα στοιχεία πρέπει να είναι γνωστά).
 • Περιορισμένα δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης στο προσωπικό.
 • Περιορισμένη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και σε επίπεδο συστημάτων υπολογιστών.

V. Συχνοί έλεγχοι δικτύου

 • Έλεγχοι και ταυτοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου.
 • Συχνοί έλεγχοι ασφαλείας σε διαδικασίες και συστήματα.
 • Χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας για ταυτοποίηση και επιδιόρθωση κενών στην ασφάλεια των web servers και της δραστηριότητας μέσα σε αυτούς.
 • Διασταύρωση ελέγχου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για την ταυτοποίηση κενών στην ασφάλεια ή και πιθανών αδυναμιών του συστήματος.

VI. Συντήρηση διαδικασίας για τυχόν αδυναμίες του συστήματος

 • Αυστηρή χρήση και τακτικά update σε προγράμματα anti-virus σε όλα τα συστήματα.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων ασφαλείας.

VII. Συντήρηση συστήματος προστασίας στοιχείων

 • Δημιουργία και συντήρηση ενοποιημένης διαδικασίας για την ασφάλεια στοιχείων τόσο σε επίπεδο διαδικασιών όσο και σε επίπεδο συστημάτων.

5.1 Σύναψη Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων έρευνας

Η εταιρεία συνάπτει με το σύνολο του προσωπικού της: Υπαλλήλους, Συνεργάτες (Ερευνητές, Στρατολόγους, Ελεγκτές, Επόπτες), Τεχνικούς (Προγραμματιστές/ Ελεγκτές Ασφαλείας) Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας, βάσει των οποίων δεσμεύονται ως προς την τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων κατά τη συλλογή / επεξεργασία / ανάλυση των στοιχείων έρευνας αγοράς.